Informace pro zákazníky webového portálu eshop.hitradio.cz (dále pro všechny tyto internetové obchody)

(dále jen „zákazníci“)

Osobní údaje zákazníků zpracovává společnost FAJN MEDIA s.r.o. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – dále jen „Nařízení“. Osobní údaje zákazníků, které ji budou poskytnuty, tedy v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo a popř. datum narození, zpracovává na základě právní povinnosti, splnění smlouvy a oprávněných zájmů.

Společnost FAJN MEDIA s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem splnění smluvního závazku společnosti  FAJN MEDIA s.r.o. poskytnout Vám zboží a služby, které se zákazníci rozhodli zakoupit na webovém portálu eshop.hitradio.cz (dále pro všechny tyto internetové obchody).

V případě, že zákazník udělí souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude společnost FAJN MEDIA s.r.o. dále zpracovávat osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, informujících o zboží a službách společnosti FAJN MEDIA s.r.o. a jejich obchodních partnerů po dobu 3 let. Tento souhlas mohou zákazníci kdykoli odvolat.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost FAJN MEDIA s.r.o. má tedy možnost zasílat zákazníkům, i bez jejich výslovného souhlasu, nabídky obdobného zboží a služeb, které u ní zakoupili, a to na email, který jí poskytli. Zasílání těchto nabídek můžou zákazníci kdykoli odmítnout. Každý zákazník má při zaslání každé jednotlivé nabídky možnost zdarma odmítnout souhlas se zasíláním těchto nabídek na poskytnutý email, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce.

Správcem osobních údajů zákazníků společnost FAJN MEDIA s.r.o.

Sídlo a zároveň kontaktní adresa: Koperníkova 794/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 289 18 045

Email: gdpr@hitradio.cz

Osobní údaje zákazníků nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou třetích osob, pomocí kterých zajišťujeme dodání a realizaci zboží a služeb, které si u nás zakoupíte.

Jedná se především o doručovací společnosti, pokud si zvolíte doručení zboží prostřednictvím některé z těchto třetích osob. V tomto případě budou osobní údaje zákazníků předávány vybrané doručovací společnosti:

PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany; nebo  

Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99,  

v minimálním rozsahu, nutném pro splnění smlouvy – doručení zboží.

V poslední řadě budou osobní údaje zákazníků předány IT specialistům, zajišťujícím provoz webového portálu www.radio-fest.cz, eshop.hitradio.cz.

Osobní údaje zákazníků jsou pro účely plnění smluvních povinností, zákonné povinnosti vést účetnictví a případně pro vypořádání vzájemných právních nároků zpracovávány po dobu 5 let ode dne, kdy u společnosti FAJN MEDIA s.r.o. zakoupíte zboží nebo služby. Pro účely přímého marketingu budou osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let ode dne nákupu.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a/nebo automatizovaně dle jejích povahy za pomoci společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s., se sídlem Koperníkova 794/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 276 04 942.

Zákazníci webového portálu eshop.hitradio.cz (dále pro všechny tyto internetové obchody) mají následující práva:

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od společnosti FAJN MEDIA s.r.o. informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace: 

a) účely zpracování; 

b) kategorie dotčených osobních údajů; 

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; 

d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 

e) existence práva požadovat od společnosti FAJN MEDIA s.r.o. opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.; 

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je společnost FAJN MEDIA s.r.o. nezískala od Vás; 

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost FAJN MEDIA s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost FAJN MEDIA s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;

d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost FAJN MEDIA s.r.o., jako na správce, vztahuje;

f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby společnost FAJN MEDIA s.r.o. omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost FAJN MEDIA s.r.o. mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;

c) pokud společnost FAJN MEDIA s.r.o. již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti FAJN MEDIA s.r.o. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a společnosti FAJN MEDIA s.r.o., a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost FAJN MEDIA s.r.o. bránila, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a

 b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo společností FAJN MEDIA s.r.o. správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, společnost FAJN MEDIA s.r.o. nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.