VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP NA eshop.hitradio.cz (dále pro všechny tyto internetové obchody)


A. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě umístěném na internetových stránkách eshop.hitradio.cz a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také jen „obchodní podmínky“). Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost FAJN MEDIA s.r.o.., Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ:28918045, DIČ CZ28918045, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 153080 a touto společností provozovaný internetový obchod na eshop.hitradio.cz. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zákazník internetového obchodu na eshop.hitradio.cz. Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Veškeré ceny zobrazované na stránkách eshop.hitradio.cz jsou včetně příslušné sazby DPH. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. 

2. Pokud je kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy těmito podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele").

3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 

B. Objednávka 
1. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží nabízeného na internetových stránkách eshop.hitradio.cz. O této dostupnosti bude zákazník informován na základě poptávky. 

2. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového formuláře internetového obchodu na stránkách eshop.hitradio.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření kupní smlouvy. 

3. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí označení zboží, jeho cenu a množství (počet kusů), způsob platby a způsob dopravy na místo dodání zboží (včetně nákladů na dopravu). Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle. 

4. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení  objednávky kupujícího prodávajícímu, čímž vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti. 

5. Objednávkou dle bodu 3. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na eshop.hitradio.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy se na tuto smlouvu neuplatní. 

6. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění požadovaných osobních údajů kupujícího v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu. Nakládání s takto získanými osobními údaji kupujícího je prováděno tak, aby bylo v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i sídlo prodávajícího. 

8. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží. 

9. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých odstavců oddílu B. (Objednávka) těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. V případě uzavření kupní smlouvy se spotřebitelem si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího. 


C. Dodací podmínky

1. Obvyklou lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře, druhu a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí deset až patnáct pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, a v případě úhrady kupní ceny zboží prostřednictvím elektronických prostředků na dálku ode dne jejího připsání na účet prodávajícího. Dodací lhůta počíná běžet okamžikem připsání úhrady kupní ceny prodávajícímu. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou. V období od 1. listopadu do 31. prosince se lhůta pro doručení objednaného zboží prodlužuje až na 20 pracovních dní. 

2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odst. 1. tohoto oddílu C., si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu dodání zboží. 

3. Za splnění objednávky se považuje dodání předmětu koupě na místo dodání zboží uvedené v objednávce. 

4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetích osob, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku. 

5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou ceny za dopravu. 

6. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží. 

7. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad a kopie objednávky. 

 

D. Reklamace 

1. Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží, v době 24 měsíců od jeho převzetí v souladu s ust. § 2165 odst. 1 občanského zákoníku. Tato lhůta pro uplatnění práva z vady zboží začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se doba pro uplatnění práva z vady zboží prodlužuje o dobu trvání reklamace. Je-li reklamace neoprávněná, lhůta pro uplatnění práva z vady zboží se neprodlužuje. Pokud byla reklamace zboží během výše uvedené lhůty vyřízena výměnou zboží za nové, začíná běžet nová lhůta pro uplatnění práva z vady zboží. 

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady ve smyslu ust. § 2161 občanského zákoníku. 

3. Právo kupujícího uplatnit právo z vady zboží dle odstavce 1. tohoto oddílu D. se nevztahuje na: 
a) vady vzniklé neodbornou instalací, špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením a použitím, které je v rozporu s přiloženým návodem, nebo v důsledku poškození účinky přepětí v rozvodné síti,

b) na poškození zboží způsobené nadměrným mechanickým opotřebením nebo zanedbáním péče o zboží, 

c) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, 

d) vady vzniklé mechanickým poškozením zboží, 

e) zboží, které bylo upravováno zákazníkem, 

f) zboží, které bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí, 

g) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

4. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamované zboží nebo jeho reklamovanou část. Spotřebitel předloží spolu s reklamovaným zbožím daňový doklad dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného zboží. 

5. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má kupující právo požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. 

6. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

7. Podstatné porušení smlouvy 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a)na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b)na odstranění vady opravou věci,

c)na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy –viz níže odstavec 8. článku D. těchto obchodních podmínek.

8. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. 

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9. Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která kupující uplatňuje, je třeba sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného zboží prodávajícímu. 

10. Prodávající po prohlídce reklamovaného zboží:

a) uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí, 

b) pokud není možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace. O převzetí reklamovaného zboží vystaví kupujícímu písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy,

c) na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží kupujícímu vrátí. 

11. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým způsobem. 

12. Prodávající může od kupujícího požadovat kompletní příslušenství, které obdržel kupující při koupi zboží. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku, může být reklamace zamítnuta. 

13. Reklamované zboží vydá prodávající po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží, předložení občanského průkazu (nebo obdobného průkazu umožňujícího identifikaci osoby) se shodným jménem jako je na kupní smlouvě či doložením že přebírající je osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, na níž byla vystavena kupní smlouva. Nevyzvedne-li si zákazník vyřízenou reklamaci do 30 dnů od ode dne, kdy musí být reklamace ukončena, může mu být účtováno skladné ve výši 30,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace do jejího převzetí zákazníkem. Pokud si zákazník zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného. 

14.  Každý kupující, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s prodejcem obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo zde. Orgánem příslušným pro přijímání stížností nebo podnětů spotřebitelů je Česká obchodní inspekce.

E. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující, který je spotřebitelem, má dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Výjimku tvoří případy specifikované v odst. 6. oddílu E. těchto obchodních podmínek. 

2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje písemným oznámením o odstoupení zaslaným na adresu info@hitradio.cz  [vyplněním příslušného formuláře o odstoupení od kupní smlouvy na eshop.hitradio.cz. Kupující doručí před vypršením zákonné lhůty pro odstoupení dle odstavce 3. tohoto oddílu E. na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebení a zároveň v původním obalu, opatřené originálními visačkami (neodtrženými), se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím. 

4. Prodávající je při splnění všech podmínek uvedených v odstavci 2. tohoto oddílu E. povinen vrátit kupujícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to do 14 dnů od vrácení zboží, stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nedohodnou-li se prodávající a kupující výslovně písemně jinak. 

5. Zboží zaslané kupujícím z titulu odstoupení od smlouvy formou dobírky není prodávající povinen převzít a není to pokládáno za řádné vrácení zboží kupujícím jako předpoklad pro vrácení kupní ceny dle odst. 3. tohoto oddílu E. 

6. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 1. tohoto oddílu E. 

7. Kupující, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od kupní smlouvy: 

a. na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b. na dodání alkoholických nápojů, jenž mohou být dodány až po uplynutí 30 dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d. na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

e. na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit, 

f. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, 

g. na dodávku novin, periodik a časopisů.

8. Pokud kupující uplatnil právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 

F. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající tímto informuje kupujícího o zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, dodací adresa, emailová adresa a telefonní číslo, a to za účelem splnění smluvního závazku prodávajícího dle kupní smlouvy. Prodávajícímu má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů uvedených v předchozí větě k vlastním marketingovým aktivitám prodávajícího.  Zpracování osobních údajů pro marketingové účely je zcela dobrovolné a kupující může kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas s tímto účelem zpracování prostřednictvím elektronické pošty.

2. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího, a nejsou poskytovány třetím osobám vyjma přepravce PPL s.r.o., se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany, IČ: 251 94 798, kterému jsou předávány pouze osobní údaje nezbytně nutné pro přepravu zboží kupujícímu. Provoz webového portálu pro řádný provoz internetového obchodu zabezpečuje společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, jako zpracovatel osobních údajů. Zpracovatel může pro servis webového portálu využívat externí IT specialisty.

3. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány elektronicky a po dobu pěti (5) let od jejich poskytnutí.

4. Prodávající tímto informuje kupujícího o jeho právech, konkrétně o:

právu požadovat přístup ke svým osobním údajům; právu požadovat opravu svých osobních údajů; právu požadovat výmaz svých osobních údajů; právu na omezení zpracování osobních údajů; právu na přenositelnost osobních údajů; právu vznést námitku; právu podat stížnost u dozorového úřadu.

5. Kupující může uplatňovat svá práva vyplývající ze zpracování jeho osobních údajů, a to kdykoliv prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese info@hitradio.cz

.

G. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na internetových stránkách  eshop.hitradio.cz
2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je pro kupujícího to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle oddílu B. těchto obchodních podmínek. 


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 13. 4. 2018