Všeobecné obchodní podmínky - Radiofest

A. Úvodní ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v Internetových obchodech umístěných na následujících internetových stránkách www.radio-fest.cz, eshop.hitradio.cz/ (dále pro všechny tyto internetové obchody jen „Internetový obchod“) a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost FAJN MEDIA s.r.o., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČO: 28918045, DIČ CZ28918045, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153080. Kontaktní emailová adresa prodávajícího je info@radio-fest.cz, info@hitradio.cz.

2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu. 

3. Pokud je kupujícím spotřebitel (dále jen „Kupující spotřebitel“), použijí se na smlouvu, kterou uzavírá s prodávajícím ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem dle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a dále zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonu o ochraně spotřebitele“). 

4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

B. Uživatelský účet 

1. Na základě registrace kupujícího provedené na internetové stránce Internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní Internetového obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Internetového obchodu. 

2. Při registraci na internetové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. 

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek. 

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 


C. Objednávka 

1. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží nabízeného v Internetovém obchodě. O této dostupnosti bude zákazník informován na základě poptávky. 

2. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách Internetového obchodu vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží za uvedených podmínek. Prodávající předem vylučuje přijetí nabídky kupujícím s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. 

3. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového formuláře Internetového obchodu je závazná. 

4. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli akceptovat nabídku a uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle. 

5. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu, čímž vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti. 

6. Objednáním dle odstavce 4. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na internetových stránkách Internetového obchodu, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné. 

7. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři. 

8. Bez ohledu na ustanovení článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu omezené kapacity. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího. 


D. Platební podmínky 

1. Veškeré ceny zobrazované na internetových stránkách Internetového obchodu jsou včetně příslušné sazby DPH. 

2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

b) bezhotovostně platební kartou VISA/MASTERCARD při nákupu prostřednictvím online platební brány; 

3. Bezhotovostní platba je vyžadována ze strany prodávajícího v případě realizace prodeje zboží mimo Českou republiku (náklady spojené s dopravou mimo území ČR hradí kupující). 

4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

5. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím na adresu kupujícího.

 

E. Přeprava a dodání zboží 

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. 

2. Způsob dodání zboží se řídí dle způsobu platby, který kupující zvolil při objednání zboží, a to tak, že v případě:

a)  platby v hotovosti na dobírku bude zboží doručeno prostřednictvím PPL;

b) platby bezhotovostně platební kartou bude zboží doručeno prostřednictvím České pošty. 

3. Cena za poštovné a balné činí 95,- Kč bez ohledu na zvolený způsob platby a dodání zboží. 

4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

F. Reklamace 

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, a to na adrese sídla prodávajícího uvedené v článku A. Úvodních ustanoveních těchto obchodních podmínek. 

2. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci. 

3. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamované zboží nebo jeho reklamovanou část. Kupující předloží spolu s reklamovaným předmětem doklad dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného zboží. 

4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. 

5. Podstatné porušení smlouvy. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy. 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže odstavec 6. článku F. těchto obchodních podmínek. 

6. Nepodstatné porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 

7. Prodávající rozhodne o reklamaci Kupujícího spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

G. Odstoupení od kupní smlouvy 

1. Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího uvedenou v článku A. Úvodních ustanoveních těchto obchodních podmínek. 

2. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 

3. Zboží by měl Kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

4. Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

5. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. 

6. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

H. Ochrana osobních údajů 

1. Prodávající tímto informuje kupujícího o zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, a to za účelem splnění smluvního závazku prodávajícího dle kupní smlouvy. 

2. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího, a nejsou poskytována třetím osobám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze údaje nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu. 

3. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány elektronicky a pouze po dobu tří (3)let od jejich poskytnutí. 

4. Prodávající tímto informuje kupujícího:

1) o jeho právu požadovat opravu svých osobních údajů,

2) o jeho právu přístupu k osobním údajům v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně osobních údajů, tedy právu požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů s tím, že prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat,

3) že pokud zjistí nebo se bude domnívat, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat prodávajícího o vysvětlení, b) požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů.

 

I. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

J. Ustanovení týkající se spotřebitele 

1. Kupující, který je spotřebitel má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro prodávané zboží věcně příslušným, je Česká obchodní inspekce. 

Spotřebitelé můžou získat více informací přímo na stránkách České obchodní inspekce:

http://www.coi.cz/

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/pravidla-pro-postup-adr.pdf

 

K. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách Internetového obchodu. 

2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. B těchto obchodních podmínek. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 21. 6. 2017.